นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ถูกกำหนดโดย woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com โดย woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ หากลูกค้าตรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาทาง EMS โดยสินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

ในการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

สินค้าทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com รับคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ดังนั้น โปรดจัดเก็บสินค้าเหล่านั้นตามรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ได้ส่งไปยังลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ครอบคลุมไปถึงการรับคืนสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้อย่างรุนแรง โดยลูกค้าสามารถติดต่อทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา โดยสินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้นั้น จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณบรรจุสินค้าตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า โดยยื่นเรื่องมายังทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com โดยระบุชื่อสินค้าที่เกิดอาการแพ้พร้อมกับใบรับรองแพทย์ เพื่อทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com จะได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นลำดับต่อไป

เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ waiseniorshop@gmail.com หรือติดต่อผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ 092-579-3222

ทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางเว็บไซต์ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ของ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ไม่นับอาการแพ้ตามข้อกำหนดข้างต้น)

สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด