ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ WaiSeniorShop.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com เว็บไซต์นี้ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการการซื้อ-ขายสินค้า (“การทำธุรกรรม”), การเผยแพร่ข้อมูล, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ข่าวสาร, กิจกรรมและเพื่อการสื่อสารระหว่างwoocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก (“สมาชิก”) และผู้เยี่ยมชมทั่วไป (“ผู้ชม”) ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า “ท่าน”) จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์นี้” หมายถึง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่นๆ ของ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์อื่นๆ ของ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นซึ่งแตกต่างไปจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ  โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม อย่าพึงสันนิษฐาน ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นของ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com

ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com จะต้องทำการตกลง และยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในเอกสารเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ก่อนเข้าใช้บริการ

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com จะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนการสมัครสมาชิกตามความเป็นจริง ทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com จะยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียนถ้าพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น

ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษา ชื่อ Login และรหัสผ่านไว้เป็นของท่านเอง หากมีผู้ใดนำชื่อ Login และรหัสผ่าน ของท่านมาใช้ ท่านต้องร่วมรับผิดชอบในผลการกระทำนั้น

 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลทุกชนิดรวมถึงกระทู้ถาม-ตอบ หากทาง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com เห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าในกรณีใดๆ

woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ไม่รับผิดชอบต่อการซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์โดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากทีมงาน woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com  รวมถึงการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยใช้เว็บไซด์เป็นสื่อกลางก่อนการซื้อขาย

 woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับ ยินยอมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ห้ามผู้ใช้บริการเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร ข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ข้อความกล่าวโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา ข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันต่างๆ  หรือระหว่างสังคมใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี e-mail address หรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ และการใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าทางเว็บไซด์ตรวจพบจะทำการลบทันทีโดยมิต้องมีการบอกกล่าว และทางเว็บไซด์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อเหตุที่เกิดขึ้น

หากทีมงาน woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com พบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อเหตุที่เกิดจากสมาชิกท่านที่ทำผิดข้อตกลง

การทำทุจริต ฉ้อโกง หลองลวง เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมใด หากตรวจพบ หรือแม้แต่สงสัยว่า การทำธุรกรรมหรือตัวสมาชิกมีการกระทำหรือมีประวัติการทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมส่อไปในการกระทำที่ผิดกฏหมายในทุกๆ กรณี  เจ้าหน้าที่ของwoocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com อาจติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อการยืนยันตัวตนได้ รวมถึงระงับ ยับยั้ง อายัดหรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะได้มีทำการชำระเงินแล้วก็ตาม อีกทั้ง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีและสถานะของสมาชิกรวมถึงสิทธิ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกนั้นได้ทั้งสิ้น โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกพึงเข้าใจว่า woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com กำหนดและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของสมาชิก, สมาชิกท่านอื่นๆ และตัวของwoocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.comและพนักงานของwoocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของ เว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่าน หรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.comผู้เป็นเจ้าของ

หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และwoocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือ ผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น การคุ้มครองข้อมูลรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำ ข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น โปรดดูนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อบรรณาธิการเว็บไซต์ woocommerce-387210-1217547.cloudwaysapps.com ที waiseniorshop@gmail.com